MADO - podvojné účtovníctvo pre Windows

Podvojné účtovníctvo MADO od spoločnosti HOUR spol. s r.o. existuje v modifikáciách pre neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie. Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy podvojného účtovníctva pre uvedené typy organizácií. Pre rozpočtové organizácie v programe nájdete napríklad výkazy RIS SAM (výkazy pre rozpočtové organizácie).

Podvojné účtovníctvo MADO je stavebnicový účtovný systém pozostávajúci z viacerých podsystémov, čo umožňuje organizáciám zostaviť ekonomický softvér podľa vlastných potrieb. Každý z uvedených podsystémov je možné využívať aj samostatne. Program je parametricky konfigurovateľný, poskytuje možnosti vzájomnej výmeny dát medzi rôznymi spolupracujúcimi systémami a zabezpečuje spracovanie údajov v reálnom čase.

Moduly

 • Účtovníctvo
 • Fakturácia
 • Evidencia majetku
 • Internetbanking

Účtovníctvo

 • vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľov v závislosti od výberu a právnej formy klienta, v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými postupmi účtovania
 • zostavenie účtovných výkazov podľa platnej legislatívy
 • vedenie podvojného účtovníctva v domácej i cudzej mene
 • vedenie evidencie dodávateľov a odberateľov, sledovanie saldokonta na ľubovoľný saldokontný účet
 • sledovanie pokladne s tlačovými výstupmi pokladničnej knihy a pokladničných dokladov
 • sledovanie banky s aktuálnym stavom
 • možnosť exportu dát z denníka a hlavnej knihy do EXCELu
 • sledovanie výnosov a nákladov v členení na:
  • zdaňovanú a nezdaňovanú časť
  • nákladové strediská
  • projekty
  • zdroje financovania
 • sledovanie tvorby a čerpania rozpočtu
 • prehľadné tlačové výstupy (výpis denníka, účtovných predpisov, hlavnej knihy, obratov účtov podľa rôznych výberov a nastavených filtrov a pod.)
 • otvorenie a uzatvorenie účtovných kníh
 • možnosť vedenia projektového účtovníctva

Fakturácia

 • vystavovanie odberateľských faktúr, dobropisov, zálohových faktúr, vnútroorganizačných faktúr, výziev na zaplatenie a dodacích listov, ktoré je zároveň možné použiť na vystavenie odberateľskej faktúry
 • prevod vystavených faktúr do účtovníctva
 • prehľadávanie faktúr podľa rôznych kritérií a mnoho ďalších funkcií

Evidencia majetku

 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v členení podľa účtov, miest a stredísk, zodpovedných osôb ...
 • vedenie histórie zmien
 • realizovanie daňových a účtovných odpisov
 • tlač rôznych druhov zostáv, rekapitulácií a inventúrnych súpisov
 • tlač evidenčných kariet a mnoho ďalších funkcií

Internet banking

 • načítanie bankových výpisov
 • úhrady platieb

Minimálna konfigurácia pre pracovnú stanicu

 • PC s Intel Pentium II 300 MHz a vyšším
 • Operačná pamäť 64 MB a viac
 • HDD 500 MB
 • Operačný systém WindowsNT/2000/XP/Vista/7
 • CD-ROM mechanika
 • 15" monitor s rozlíšením 1024x768, 65536 farieb

Optimálna konfigurácia pre pracovnú stanicu

 • PC s Intel Pentium II-III 800 MHz - 1 GHz
 • Operačná pamäť 128 MB a viac
 • HDD 500 MB
 • Operačný systém: WindowsNT/2000/XP/Vista/7
 • CD-ROM mechanika
 • 17" monitor s minimálnym rozlíšením 1024x768, 65536 farieb
Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet
Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Aby sme mohli zlepšovať služby na www.madosoft.sk, využívame cookies. Viac info.