MADO - jednoduché účtovníctvo pre Windows

Jednoduché účtovníctvo MADO od spoločnosti HOUR spol. s r.o. existuje v modifikáciách pre neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie a je dostupné aj v špecifickej konfigurácii pre cirkevné organizácie. Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy jednoduchého účtovníctva pre uvedené typy organizácií.

Moduly

 • Účtovníctvo
 • Fakturácia
 • Evidencia majetku
 • Internetbanking

Účtovníctvo

 • vedenie jednoduchého účtovníctva v zmysle legislatívy pre príslušný typ organizácie
 • vedenie peňažného denníka s možnosťou členenia na neobmedzený počet pokladní a bankových účtov
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok s možnosťou členenia na jednotlivé podknihy
 • vedenie ostatnej evidencie v pomocných knihách
 • možnosť čiastočných úhrad záväzkov a pohľadávok v neobmedzenom počte, pričom ku každej položke v knihách je k dispozícii náhľad na vykonané úhrady
 • automatické vytvorenie predpisu pre úhradu po zaevidovaní záväzku / pohľadávky, s možnosťou manuálnej úpravy rozúčtovania
 • pohodlné a prehľadné párovanie pri úhradách v peňažnom denníku, s ponukou podľa priority pohybov
 • možnosť úpravy všetkých číselníkov priamo v knihách aj v peňažnom denníku
 • plná spolupráca s podsystémom pre evidenciu majetku IMA
 • prepracované podrobné filtrovanie záznamov v peňažnom denníku aj v knihách
 • tlač zostáv centrálne aj v jednotlivých knihách a peňažnom denníku, s možnosťou výberu položiek do zostavy
 • tlač výkazov podľa platných usmernení MF SR vo forme, požadovanej Daňovým úradom
 • automatické prepočítanie zostatkov po každej operácii v peňažnom denníku
 • predplnené číselníky podľa požiadaviek MF SR pre jednotlivé typy účtovných jednotiek
 • možnosť rýchleho zadávania údajov bez potreby používania myši
 • všetky činnosti je možné vykonávať aj v cudzej mene
 • prechod na nový rok

Fakturácia

 • vystavovanie odberateľských faktúr, dobropisov, zálohových faktúr, vnútroorganizačných faktúr, výziev na zaplatenie a dodacích listov, ktoré je zároveň možné použiť na vystavenie odberateľskej faktúry
 • prevod vystavených faktúr do účtovníctva
 • prehľadávanie faktúr podľa rôznych kritérií a mnoho ďalších funkcií

Evidencia majetku

 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku v členení podľa účtov, miest a stredísk, zodpovedných osôb ...
 • vedenie histórie zmien
 • realizovanie daňových a účtovných odpisov
 • tlač rôznych druhov zostáv, rekapitulácií a inventúrnych súpisov
 • tlač evidenčných kariet a mnoho ďalších funkcií

Internet banking

 • úhrady platieb

Minimálna konfigurácia pre pracovnú stanicu

 • PC s Intel Pentium II 300 MHz a vyšším
 • Operačná pamäť 64 MB a viac
 • HDD 500 MB
 • Operačný systém WindowsNT/2000/XP/Vista/7
 • CD-ROM mechanika
 • 15" monitor s rozlíšením 1024x768, 65536 farieb

Optimálna konfigurácia pre pracovnú stanicu

 • PC s Intel Pentium II-III 800 MHz - 1 GHz
 • Operačná pamäť 128 MB a viac
 • HDD 500 MB
 • Operačný systém: WindowsNT/2000/XP/Vista/7
 • CD-ROM mechanika
 • 17" monitor s minimálnym rozlíšením 1024x768, 65536 farieb
Vedenie účtovníctva, ekonomický softvér Humanet
Webdesign DUFEKSOFT - tvorba webstránok a softvéru na mieru
Aby sme mohli zlepšovať služby na www.madosoft.sk, využívame cookies. Viac info.